Injektáže zdiva

Krémová injektáž | Polyuretanová injektáž | Proč si nechat provést injektáž od nás?

Krémová injektáž

Krémová injektáž zdiva - Záruka 100% výskledků bez narušení konstrukce Nejčastěji projevující se příčinou koroze omítek, tvoření výkvětotvorných solí a vlhkostních map je z pravidla neúčinná hydroizolace nebo její absence. Za těchto okolností dochází k intenzivnímu a trvalému transportu kapilární vlhkosti do zdiva nemovitosti a ke stálému namáhání konstrukce.

Jedním z velmi uplatňovaných postupů dnešní doby k odstranění vzlínání vlhkosti z podzákladí domu do zdiva je aplikace injektážních krémů na bázi silan/siloxanů. Krémová injektáž proti kapilárně vzlínající vlhkosti je velmi účinnou náhradou všech typů podřezání zdiva, ale na rozdíl od jiných mechanických metod podřezání zdiva nemá krémová injektáž vliv na mechanicko-fyzikální vlastnosti konstrukce objektu (nemá vliv na statiku). Krém díky své husté konzistenci nemá tendenci unikat do prostoru ve zdivu, na rozdíl od injektáží na vodní bázi, které jsou v tomto ohledu dost nejisté, a proto většina moderních aplikačních firem už od nich upustila a věnuje se aplikaci právě injektáží krémových. U těchto injektáží dochází k velmi dobré disperzní schopnosti ve zdivu neboli dokáže velice dobře nasytit materiál okolo vrtů, jelikož izolační clona krémové injektáže je tvořena rozpadem husté krémové konzistence (částečně nepodléhá gravitaci, nemá tendenci unikat z vrtů) na dvě účinné fáze, fázi siloxanového oleje a fázi silanových par. Olejová fáze proniká vodivými kapilárami do zdiva, kde reaguje s bazickými radikály podkladu a vytváří hydrofobní polysiloxany, které brání kapilárnímu vzlínání vody do konstrukce objektu. Silanové páry zase pronikají vzdušnými kapilárami a póry ve zdivu a jako nejmenší křemičité částice se dostávají i skrz nejužší póry do ještě většího radiálu kolem vrtu, kde se opět při styku s oxidem uhličitým mění na polysiloxany. V současné době je v oboru sanace vlhkého zdiva tato krémová injektáž bezkonkurenčně nejžádanější a nejuplatňovanější metodou k zastavení kapilárně vzlínající vlhkosti do zdiva a je to celkem logické, jelikož žádná jiná injektáž proti kapilárně vzlínající vlhkosti nemá vlastnosti jako injektážní krém, důvodů je ale více a bylo by to na delší povídání. Za dobu svojí působnosti jsem nainjektoval okolo šesti stovek domů a mohu tvrdit, že úspěšně. Krémové injektáže provádíme pro 100% vyplnění vyvrtaných otvorů pístovým čerpadlem, speciálně vyvinutým pro tuto injektáž, žádné jiné čerpadlo nedokáže hustou konzistenci krému dostatečně nasát a aplikace je tedy většinou řešena ruční pumpou. Aplikování krémové injektáže by mělo být prováděno čerpadlem, jelikož plnění otvorů přes ruční aplikátor (pumpu) je nejisté a pořád v tomto případě hraje roli lidský faktor, ne vždy se povede otvory vyplnit celé, z tohoto hlediska dochází často k negativním příspěvkům v internetových diskuzích, kde je účinnost injektáží zpochybněna, bohužel se jedná většinou jen o špatné zkušenosti s nesprávným zhotovením injektáží. Častokrát se mi stává na prohlídkách, kdy lidé již měli zhotovenou injektáž části domu, že aplikační firma nedovrtala vrty na správnou hloubku, osové vzdálenosti mezi vrty byly příliš daleko, plnění vrtů bylo uspěcháno. Troufám si tvrdit, že toto se Vám u nás nestane, našim cílem není pracovat na kvantitu, ale kvalitně. Injektáže provádíme jen 80% silan/siloxanovým krémem a již zmíněným speciálně upraveným čerpadlem.

Krémová injektáž proti kapilárně vzlínající vlhkosti

Jelikož nebyla zhotovená svislá izolace podúrovňové části obvodového zdiva domu, je injektáž krémem provedena v první spáře nad úrovní terénu. Pokud by došlo k injektování zdiva z vnitří strany v úrovni podlah, docházelo by k přemosťování vlhkosti nad námi vytvořenou izolační clonu a ke stálému vzlínání vlhkosti. V případě již zhotovené svislé izolace by naopak vhodná část aplikace byla v úrovni podlah z vnitřní strany, jelikož by byla škoda toto zdivo pod úrovní terénu také neošetřit.

Krémová injektáž proti kapilárně vzlínající vlhkosti

Do vyvrtaných a pročištěných otvorů, které jsou vždy zkrácené o 30 mm než je tloušťka zdiva, je přes pístové čerpadlo vpraven vysoce koncentrovaný injektážní krém o obsahu 80% silan/siloxanu.

Jedinečná penetrační schopnost 80% silan/siloxanového krému, již druhý den po aplikaci.

Jedinečná penetrační schopnost 80% silan/siloxanového krému, již druhý den po aplikaci.

Krémová injektáž zdiva

Krémová injektáž zdiva

Krémová injektáž proti kapilárně vzlínající vlhkosti

Jedinečná vlastnost penetrování injektážního krému v porézním i méně porézním materiálu je vskutku jedinečná a nedokáže jí zastoupit žádná jiná injektáž proti vzlínající vlhkosti ve zdivu. Tato penetrační schopnost aktivní látky probíhá v celé tloušťce, ale i délce injektovaného zdiva.

Krémová injektáž bytového domu ve Znojmě

Chemická injektáž kamenného zdiva v úrovni vnitřních podlah.

Krémová injektáž bytového domu ve Znojmě

Námi prováděná krémová injektáž je vhodná pro jakýkoli druh zdiva s průběžnou spárou, pro zdivo smíšené a kamenné, ale i pro celou škálu jiných, savých i méně savých zdících materiálů. Jako je opuka, pískovec, vepřovice a jiné.

 

Polyuretanová injektáž

Polyuretanová injektáž proti průsakům tlakové vody skrz stavební konstrukci slouží k zatěsnění defektů či vlásečnicových trhlin betonu a zdiva. Polyuretanové injektáže můžeme provádět PUR pěnou s rychlým nebo pomalým napěněním a vždy je na zhotoviteli, aby určil dle druhu a intenzity průsaků vody, kterou polyuretanovou pryskyřicí defekt zajistí. Tyto polyuretanové pryskyřice při kontaktu s vodou, začnou ihned reagovat a nabývat až 30ti násobku svého původního objemu, v tomto případě začne docházet k vyplnění netěsnosti stavební konstrukce, kudy dochází k průsakům tlakové vody a tím k úplnému zastavení průsaků. Polyuretanové injektáže nejsou vhodné pro zhotovení horizontální izolace ve zdivu proti kapilárně vzlínající vlhkosti a to z důvodu efektu nabývání na svém objemu, polyuretanové pryskyřice nejsou schopné zaplnit nejmenší vzdušné a vodivé kapiláry zdiva a tím pádem nedokaží ve zdivu vytvořit kompaktní izolaci, která již nepropustí vzlínající vlhkost skrz kapilární systém ve zdivu. Nejsou tedy vhodnou injektáží proti kapilárně vzlínající vlhkosti, jako je například krémová injektáž nebo jiné silikonové mikro emulze, které naopak nasytí i nejjemnější kapiláry zdiva a vytvoří dostatečně kompaktní izolaci proti transportu kapilárně vzlínající vlhkosti. Typickou aplikací polyuretanu je zastavení lokálních průsaků a výronů vody v pohybujících se nebo pevných spárách, dutinách a trhlinách konstrukce, kudy dochází k průsakům vody do objektu, nejčastěji v garážích, tunelech, šachtách, ale i spodních stavbách rodinných domů. Polyuretanové pryskyřice v konstrukci zreagují do pružné sloučeniny a nerozpadají se ani v silně zavlhlých místech, pořád si udržují svojí pružnost, nevypraskávají a tím pořád udržují netěsnosti v zatěsněném neboli nepropustném stavu pro vlhko i tlakovou vodu. Spotřeba polyuretanové hmoty se nedá určit, tím se stává odlišnou od jiných injektáží, kde jsou předem stanovené poměry hmoty, které tzv. nacpeme do zdiva, toto je dáno odlišností defektů ve stavebních konstrukcích, kdy je každá trhlina jiné velikosti a rozsahu.

Polyuretanová injektáž

 

Polyuretanová injektáž

 

Polyuretanová injektáž

 

 

 

Proč si nechat provést injektáž od nás?

Námi aplikovaný silanový injektážní krém AquaStop Cream® díky své primární krémové hustotě nemá tendenci při tlakové a netlakové aplikaci unikat netěsnostmi spár zdiva, a nebo dokonce samotným nesourodým zdivem. Po vyplnění vrtů se totiž postupně a relativně pomalu mění ve velmi jemný hydrofobní gel, který velmi snadno prostoupí do kapilárního systému zdiva a zhydrofobizuje ho v celém jeho průřezu. V praxi to znamená, že hydrofobní clona nevzniká v momentě plnění, jako je tomu u tekutých injektážních hmot na bázi hydrofobizovaných silikonátů, ale následně po dobu 3-6 týdnů, dokud úplně z vrtů nevymizí. Doba disperze injektážního krému je tedy závislá na poréznosti injektovaného zdiva, jeho skladbě a stupni zavlhčení. Jednoduše řečeno, čím vlhčí a porézní zdivo je, tím rychleji hydrofobní clona vzniká. Injektážní krém, který aplikujeme, vždy obsahuje 80 % silan siloxanu, tedy nejvyšší možný podíl aktivní látky ve svém obsahu, jaký je na trhu k dostání. Díky tomu můžeme garantovat našim zákazníkům minimální dobu životnosti, a to je 30 let. Námi prováděná trojitá aplikace a vysoce koncentrovaný injektážní krém dělají z námi prováděné injektáže zdiva absolutní jedničku na trhu. Každým rokem injektujeme okolo sta nemovitostí všech typů, a to bez jediné reklamace, je to dáno naší jedinečnou třífázovou aplikací, kterou nikdo v ČR neprovádí, a také poctivým plněním, které je velmi důležité ve všech ohledech prováděných injektáží.

 

Konzultace zdarma