Měření vlhkosti stavebních materiálů

Před zahájením veškerých sanačních opatření pro úspěšné zamezení vlhkosti ve stavební konstrukci je zapotřebí provést také důkladné měření vlhkosti stavebního materiálu. Tyto měřící techniky můžeme rozdělit na 3 metody.

Vlhkost změříme nejpřesněji především metodou hmotnostní, kdy je ze zdiva odebrán vzorek z hloubky zdiva minimálně 100 mm a následně v laboratoři se tyto vzorky zváží, poté se vysuší a opět se zváží. Jedná se o pomalou metodu měření vlhkosti, ale za to nepřesnější. Hmotnostní metoda měření vlhkosti se používá především pro kalibraci dvou následujících měřících metod.

Jako druhou variantu měření vlhkosti máme metodu chemickou CM metoda. Jedná se o princip chemické reakce vody s karbidem vápníku. Její výhodou je, že dokáže poskytnout relativně přesné a rychlé měření vlhkosti přímo u majitele objektu nebo na stavbě. Měření trvá řádově několik minut, kdy po odběru materiálu dojde ke zvážení vzorku a následné vložení do tlakové lahve s ampulkou karbidu vápníku a ocelovou kuličkou. Po dobu několika minut se s uzavřenou tlakovou lahví třese. Ocelová kulička rozbije ampulku s karbidem vápníku, který reaguje s vodou obsaženou ve vzorku.

Třetí měření, metoda elektrická je ze všech metod měření nejrychlejší a poskytne nám v řádu několika sekund celkem přesně naměřené hodnoty vlhkosti zdiva a stavebních materiálů. U nízkých hodnot (cca do 7%) vykazuje tato metoda také velkou přesnost a používá se především na místních prohlídkách objektů pro rychlé a orientační určení vlhkosti zdiva, pro stanovení hranice mezi plochami o nízké a zvýšené vlhkosti, hloubkový dosah je okolo 50 mm. Jedná se o nejčastější uměření na prohlídkách objektů, pro rychlou orientaci technického pracovníka.

Vlhkost v objektech můžeme dělit na několik stupňů, velmi nízká, nízká, zvýšená, vysoká a velmi vysoká. Uvedená tabulka se vztahuje na konstrukce staveb s místnostmi určenými pro pobyt osob.

Stupeň vlhkosti

Vlhkost zdiva w v %

Velmi nízká

3%

Nízká

3% - 5%

Zvýšená

5% - 7,5%

Vysoká

7,5% - 10%

Velmi vysoká

10% a více

 

Konzultace zdarma